โครงการวิจัยสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ) ปี 2021

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202120172007 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2021 การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเม่าสู่มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 ธนาคารพันธุกรรม และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อาหาร วิศวกรรม การย่อยสลาย อุทกวิทยาผิวดิน และห่วงโซ่อุปทานของไผ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 แนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2021 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานโดยผ่านความผูกพันขององค์การ กรณีศึกษา พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุข ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2021 ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 บทบาทและอิทธิพลของการเปลี่ยนถ่ายสู่ดิจิทัลในการปรับตัวทางธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อความสามารถทางการแข่งขัน: กรณีศึกษาสมาชิก Young Entrepreneur Chamber of commerce (YEC) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 ทฤษฎีโลกาภิวัตน์: การศึกษากรอบความคิดแบบสากลของชาวไทยและชาวต่างชาติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 ความเข้าใจถึงผลกระทบของการนึกถึงผู้อื่นก่อนตนเองและความเป็นธรรมด้านกระบวนการของผู้ประกอบการไทยต่อภาวะความเป็นสุข: การมีเงินหรือความสุขที่มากกว่า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0