โครงการวิจัยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 0 0 0
2022 การปรับปรุงสายพันธุ์กะเพราที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประเภทใช้ความร้อนและแช่เยือกแข็งพร้อมรับประทานเพื่อตลาดในประเทศและการส่งออก หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทันสมัย เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผลเขตร้อน : มังคุด ทุเรียน และปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 การยกระดับศักยภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และมูลค่าเพิ่มของมะพร้าวนํ้าหอมไทยด้วยงานวิจัยพื้นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2022 เทคโนโลยีแม่นยำในการจัดการระบบดิน-พืช-อากาศเพื่อยกระดับผลผลิตและคุณภาพผลของมะพร้าวนํ้าหอม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมมะเขือเทศต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองด้วยโอมิกส์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองและถอดรหัสพันธุกรรมโดยใช้เทคนิค DArTseq เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2022 ระบบการผลิตมะเขือเทศเชอรี่คุณภาพสูงเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 โปรแกรมวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตรไทยมูลค่าสูงและสมุนไพรคุณภาพ: ทุเรียนพลัส โมเดล: การวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพพรีเมียม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 โปรแกรมวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตรไทยมูลค่าสูงและสมุนไพรคุณภาพ: การบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนากระชายคุณภาพของไทย ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 โปรแกรมวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตรไทยมูลค่าสูงและสมุนไพรคุณภาพ: โครงการการพัฒนาส้มโอพรีเมียมในเขตภาคกลางตอนบน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year:

<< 2020201920162009 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0