โครงการวิจัยสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ปี

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20152013200820072006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 2 0 0
2019 ความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกม The Flooding Panic หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 1 0 0
2019 ผลการใช้เกม Kahoot ทดสอบความรู้ออนไลน์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 1 0 0
2019 การวิเคราะห์หาผลตอบแทนที่ดีที่สุดในการลงทุน หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 การพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0