การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานในเชิงการค้า

  • บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2542

  • inดร.ภาณี ทองพำนัก

  • inดร.ภาณี ทองพำนัก

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี