วัฒนธรรมไทยในวรรณคดี : ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ถึงเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ.2475