การใช้น้ำทิ้งจากนากุ้งเพื่อการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นและการสกัดวุ้นในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2006 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Changes in yield and quality of agar from the agarophytes, Gracilaria fisheri and G. tenuistipitata var. liui cultivated in earthen ponds", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กันยายน 2006, หน้า 1-12