การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดอกเกลือเกลือสินเธาว์ต้ม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อการเพิ่มมูลค่าของดอกเกลือ