การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวน เพื่อพัฒนา ทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี