การผลิตพลังงานชีวภาพจากฟางข้าวและหมุนเวียนเศษฟางข้าวเป็นวัสดุปรับปรุงดิน

Publish Year International Journal 2
2021 exDyah Asri Handayani Taroepratjeka , exProf.Dr.Tsuyoshi Imai, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAlissara Reungsang, "Extremely Halophilic Biohydrogen Producing Microbial Communities from High-Salinity Soil and Salt Evaporation Pond", Fuels, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 241-252
2019 exDyah Asri HandayaniTaroepratjeka, exProf.Dr. Tsuyoshi Imai, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAlissara Reungsang, "Investigation of hydrogen-producing ability of extremely halotolerant bacteria from a salt pan and salt-damaged soil in Thailand", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 3407-3413
Publish Year National Conference 1
2013 exเต็มดวง เพ็งพงษ์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับสภาพฟางข้าวสำหรับการผลิตไฮโดรเจนโดยการหมักไม่ใช้อากาศ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 9, 31 สิงหาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย