การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิต และคุณภาพใบสูง