การปรับปรุงประสิทธิภาพของปุ๋ยไนโตรเจนในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exอภิชาติ โหมดตาด, exเชิดชัย โพธิ์ศรี, "ปุ๋ยไนโตรเจน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ และการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม", วารสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2010, หน้า 52-57