ผลของการปลูกแฝกที่มีต่อสมบัติทางกายภาพ ผลผลิตมันสำปะหลัง และการกักเก็บคาร์บอนในดินทราย