การศึกษาความตระหนักเรื่องปัญหายาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลพบุรี