การปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองมูลค่าเพิ่ม (ไก่กีฬา) ระยะที่ 1