ความคุ้มค่าในการลงทุนติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อทดแทนสถานีบริการน้ำมันแบบเดิม