ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่มีต่ออัตราการฆ่าตัวตาย