การศึกษาและประเมินการทรุดตัวของหินถมดาดหน้าคอนกรีตโดยการทดสอบ Large Oedometer และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ขั้นสูง DEM