การใช้ประโยชน์กากตะกอนจาก บริษัท ออร์แกนิค แอนด์ ไบโอโลจี จำกัด เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร สำหรับการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช