การเพิ่มศักยภาพและยกระดับรายได้ชุมชนด้วยนวัตกรรมเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปแมคคาเดเมีย