การสำรวจคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจากวารสารวิชาการด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา