อาชญากรรมในช่วงการระบาดของโควิด 19

Publish Year National Journal 1
2023 inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่มีต่ออาชญากรรมในประเทศไทย", วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 73-90