การเปรียบเทียบค่าความผันแปรของอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างม้าที่ทำการตอกเกือกร้อนและม้าที่ทำการตอกเกือกเย็น