การใช้เถ้าก้นเตาเป็นวัสดุประสานร่วมกับวัสดุเสริมแรงไฟเบอร์กลาสเพื่อผลิตคอนกรีตเสริมเหล็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565)