ปริมาณและคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของกิจการ และความสัมพันธ์ภายในระหว่างกัน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา