หน่วยวิจัยเฉพาะทางขั้นสูงด้านการแปรรูปของเสียและชีวมวล ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2)

Publish Year International Journal 3
2024 exChanoknunt Khaobang, exNutcharathip Kathongthung, exPhanida Phitsuwan, exPanawit Sitthichirachat, exHaryo Wibowo, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "In-situ adsorptive pyrolysis of e-waste using coal and rice husk fly ash asalternative adsorbents for energy and precious metal recovery bysolvent extraction", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis , ปีที่ 179, ฉบับที่ 106465, พฤษภาคม 2024, หน้า 1-11
2023 exChootrakul Siripaiboon, exPrysathyrd Sarabhorn, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exFabrizio Scala, "Design and simulation of a novel top-lit downdraft gasifier cookstove and performance comparison with a conventional top-lit updraft cookstove", Energy, ปีที่ 269, ฉบับที่ -, เมษายน 2023, หน้า 1-12
2023 inดร.ณัฐพล ลี้อบาย, อาจารย์, exChootrakul Siripaiboon, exKor Taweengern, exChanatip Buttanoo, exWasin Sujirapatpong, exDisorn Yimyam, exFumitake Takahashi, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The integrated study of the effects of infographic design on waste separation behavior and the behavioral outcome implementation on waste composting", Waste Management, ปีที่ 169, ฉบับที่ 1, กันยายน 2023, หน้า 276-285