การกำจัดคาร์บอนและไนโตรเจนในน้ำเสียโรงงานอาหารทะเลโดยระบบเมมเบรนชีวภาพแบบไร้อากาศร่วมระบบอนาม็อกซ์เพื่อลดการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 1
2022 exTitima Wongphoom , inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi-Wang Li , "Effects of Caffeine and COD from Coffee Wastewater on Anaerobic Ammonium Oxidation (Anammox) Activities", Water (Switzerland), ปีที่ 14, ฉบับที่ 14 , กรกฎาคม 2022, หน้า 2238
Publish Year International Conference 1
2022 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using Treated Wastewater as Water Reclamation and Reuse (case studies: decentralized and centralized WWTPs)", The 11th International Conference on Environmental Engineering Science and Management (Driving Sustainable Environmental by Research and Innovation, 12 - 13 พฤษภาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย