สถานะองค์ความรู้เมืองนิเวศและวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะทุนทางสังคมท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19

Publish Year National Journal 1
2023 inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "สถานะองค์ความรู้เมืองนิเวศและวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะทุนทางสังคมท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19", วารสารพัฒนาสังคมและยุทธศาตร์การบริหาร, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, หน้า 22-45