การกระจายเชิงพื้นที่และพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19