การวิเคราะห์ผลกระทบจากกำลังไฟฟ้าไหลย้อนกลับบนสายจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและวิธีที่แนะนำเพื่อบรรเทาผลกระทบ