การศึกษาการถ่ายเทความร้อนเชิงตัวเลขในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดตั้งตัวสร้างการไหลหมุนควงชนิดปีก