การศึกษาผลของการฝึกการออกกำลังกายของม้าในโรงขี่ม้าที่ติดตั้งมุ้งป้องกันแมลงพาหะต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าคอร์ติซอลและค่าพารามีเตอร์อื่นๆในห้วงการระบาดของโรคกาฬโรคอาฟริกาในม้าในประเทศไทย