การใช้เทคโนโลยี Tangential Flow Ultra-Filtration ในการเพิ่มความเข้มข้นของสารแขวนลอยสปอร์ของ Myrothecium roridum สายพันธุ์ KKFC 448 เพื่อใช้ในการกำจัดผักตบชวา

  • ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2564 (2564-2565)

  • inดร.อดิศร ไชยบาง, อาจารย์

  • inดร.อดิศร ไชยบาง, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี