โครงการวิจัยระบบบูรณาการบริหารพลังงานแบบแยกกลุ่มแบตเตอรี่