การบริหารจัดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม High-End หลังภาวะวิกฤต

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.ชยพจน์ ลีอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "COVID-19 Response Strategies for Small Hotel Enterprises: A Case Studyof Pattaya City, Thailand", International Journal of Special Education, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 7010-7025