ผลกระทบของประสบการณ์ต่อแบรนด์ที่มีต่อคุณค่าแบรนด์ร้านหนังสือ X

Publish Year National Conference 1
2021 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของประสบการณ์ต่อแบรนด์ที่มีต่อคุณค่าแบรนด์ร้านหนังสือ X", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19, 5 กรกฎาคม 2021, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย