การปรับปรุงวิธีการพยากรณ์แบบรวมด้วยวิธีการให้น้ำหนักแบบใหม่ (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท.)