ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนภายในสถานศึกษา: กรณีศึกษามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

Publish Year National Journal 1
2022 inดร.ภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณ, อาจารย์, exชลัท ประเทืองรัตนา, "ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนภายในสถานศึกษา", วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 580-595