การอพยพย้ายถิ่นฐาน และความไม่เท่าเทียมทางรายได้: หลักฐานเชิงประจักษ์จากสิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา

  • ทุนส่วนตัว

  • โครงการเดี่ยว

  • 2564

  • Oudom Hean

  • exOudom Hean,inดร.ณัฏฐณิชา ฉายรัศมี, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์