การเร่งอนุภาคในพลาสม่าแบบปั่นป่วนและในบริเวณที่มีการเชื่อมต่อกันใหม่ของเส้นสนามแม่เหล็ก (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563)