การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี พุทธศักราช 2560

  • เงินอุดหนุนส่งเสริมการวิจัย ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2564 (2563-2564)

  • inนายฟาริส โยธาสมุทร, อาจารย์

  • inนายฟาริส โยธาสมุทร, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์