การประเมินผลกระทบภายนอกจากการท่องเที่ยวของชุมชนการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง