การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ธุรกิจโชคทวีโอสถ จ.แพร่