แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีปัญหา