การพัฒนาขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอรอนฟอสเฟตต้นแบบเพื่อนำไปสู่การผลิตเป็นรถเข็นนั่งไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

Publish Year International Journal 2
2021 exBo?Yi Lee, exMarcin Krajewski, exMing?Kuen Huang, inดร.ปณิทัต หาสิน, รองศาสตราจารย์, exJeng?Yu Lin, "Spinel LiNi0.5Mn1.5O4 with ultra-thin Al2O3 coating for Li-ion batteries: investigation of improved cycling performance at elevated temperature", Journal of Solid State Electrochemistry, ปีที่ 25, ฉบับที่ 10-11, ตุลาคม 2021, หน้า 2665-2674
2021 exChanita Piyanirund, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Increase Efficiency of the Electrochemical Performance for the Heteroatom Doping onto LiFePO4 as Cathode Materials for Lithium-Ion Battery", International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2021, หน้า 6-11
Publish Year International Conference 1
2021 exChanita Piyanirund, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE INCREASE EFFICIENCY OF THE ELECTROCHEMICAL PERFORMANCE FOR THE HETEROATOM DOPING ONTO LiFePO4 AS CATHODE MATERIALS FOR LITHIUM-ION BATTERY", Academics world international conference, 22 - 23 กรกฎาคม 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย