การปรับปรุงผังของธุรกิจเพื่อลดความสูญเปล่าในการดำเนินงานของธุรกิจซ่อมเครื่องยนต์: กรณีศึกษาธุรกิจ AAA