การใช้เกมส์คาร์ฮูกช่วยกระตุ้นการอ่านเพื่อความเข้าใจของนิสิต

Publish Year International Journal 1
2020 inนางสาวชูศรี บัณฑิตวิไล, รองศาสตราจารย์, "USING GAME BASED LEARNING PLATFORM “KAHOOT” TO MOTIVATE STUDENTS’ READING COMPREHENSION", International Journal of Advances in Science Engineering and Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2020, หน้า 39-43