การบริหารจัดการแรงงานย้านถิ่นทักษะต่ำของกลุ่มประเทศอาเซียนและคู่เจรจา กรณีศึกษา ประเทศสิงคโปร์ ไตัหวัน และเกาหลีใต้