หนี้สาธารณะและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียน