การเคลื่อนไหวร่วมระหว่างอัตราดอกเบี้ยสหรัฐและฮ่องกงภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Linked Exchange Rate System