ผลของกรดแอบไซซิกจากภายนอกที่มีต่อการปรับตัวของข้าวหอมไทย (Oryza sativa L.) เมื่อได้รับภาวะเครียดจากอุณหภูมิสูง